Contact: 0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Westland ARBO

Met Westland ARBO kiest u voor een heldere persoonlijke aanpak om verzuim, en dus kosten, binnen uw bedrijf terug te dringen. Complete dienstverlening met de re-integratieverpleegkundige als regisseur (casemanager) van het verzuim. Met focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen. De bedrijfsarts wordt tijdig, maar niet onnodig ingezet, waardoor verzuimkosten voor uw bedrijf beheersbaar blijven.
De re-integratieverpleegkundige komt gewoon bij u op het bedrijf om het spreekuur te houden. Dat scheelt niet alleen veel  reistijd voor uw werknemers. De re-integratieverpleegkundige kan direct overleggen of afspraken maken met de leidinggevende. Hiermee weet een ieder waar hij of zij aan toe is.

“Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”

N

Online ziekmelden

Zodra een werknemer zich ziek meldt, plaatst u de melding makkelijk in onze gebruikers vriendelijke verzuimportal. Hierdoor kunt u op ieder tijdstip uw ziek of herstel melding aan ons doorgeven.

N

Periodiek evalueren

De re-integratieverpleegkundige evalueert de voortgang van het traject regelmatig door middel van spreekuren. U blijft periodiek geïnformeerd over de vorderingen op het gebied van de re-integratie van de werknemer. Als er voor de medewerker een interventie is ingezet, bewaakt de re-integratieverpleegkundige de voortgang van deze interventie.

N

Eerste diagnose

Binnen drie werkdagen na de ziekmelding bellen wij de werknemer. De re-integratieverpleegkundige stelt een telefonische diagnose. Op basis van het gesprek schakelt deze eventueel direct de juiste hulp in.

N

Eerstejaars evaluatie

Aan het einde van het eerste ziektejaar vindt een evaluatie plaats, waarin de re-integratie-inspanningen van alle partijen van het afgelopen ziektejaar worden geëvalueerd. Indien nodig stellen we op basis van de eerstejaars evaluatie het advies plan van aanpak bij.

N

Spreekuur re-integratieverpleegkundige op het werk

Tijdens de spreekuren van de re-integratieverpleegkundige staat alles in het teken van werkhervatting. Het gesprek gaat in op de arbeidsomstandigheden van de werknemer, zijn belastbaarheid, het tempo van herstel en de mogelijkheid tot werkhervatting. De arts wordt verder in principe alleen ingezet op de verplichte momenten die genoemd zijn in de Wet verbetering poortwachter.

N

Ondersteuning bij WIA aanvraag

Het re-integratiedossier vormt een basis voor het re-integratieverslag dat de werknemer bij een eventuele WIA aanvraag dient toe te voegen. Westland ARBO verzorgt voor dit re-integratie-verslag het actueel oordeel, de medische informatie van de medewerker. De re-integratieverpleegkundige ondersteunt de werknemer bij de aanvraag.

N

Probleemanalyse bij langdurig verzuim

Dreigt het verzuim toch langdurig te worden, dan stelt de bedrijfsarts (uiterlijk in de zesde verzuimweek) een probleemanalyse op. De probleemanalyse en het advies vormen de basis voor het plan van aanpak dat de re-integratieverpleegkundige samen met u en de werknemer opstellen.

Geïnteresseerd?